Projekt i budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766

Województwo : Świętokrzyskie
Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Wartość umowy: 49 057 146,31 zł. brutto

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu oraz budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 (Morawica – Pińczów) oraz DK 73 (Kielce – Tarnów).

Zakres robót :

 • budowa południowej obwodnicy Morawicy wzdłuż DW766 o dł. ok. 2,6km,
 • przebudowa odcinków istniejącej DW766 na wlotach do projektowanego skrzyżowania typu rondo (do km isnt.DW766 0+570.12 do km1+970.00) wraz z budową skrzyżowania typu rondo z projektowaną obwodnicą Morawicy,
 • budowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi wzdłuż projektowanego odcinka obwodnicy,
 • przebudowa odcinka DK73 (od km 26+798 do km 27+130.95) w związku z budową skrzyżowania typu rondo z projektowaną obwodnicą Morawicy,
 • przebudowa odcinków dróg gminnych na skrzyżowaniach z projektowaną obwodnicą,
 • budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • budowa dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę przyległych działek,
 • budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
 • budowa stanowiska do ważenia pojazdów wraz ze stanowiskiem dla pojazdu kontroli ITD,
 • budowa odcinków kanalizacji deszczowej,
 • budowa przepustów, rowów odwadniających oraz rowów infiltracyjnych,
 • budowa zbiornika infiltracyjnego,
 • przebudowa sieci SN, NN wraz z budową oświetlenia w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 • przebudowa sieci teletechnicznej,
 • budowa kanału technologicznego,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • nasadzenie zieleni,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, wybudowanie drogi wojewódzkiej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Obwodnica Morawicy o długości około 2,6 km powstanie w południowej części sołectw Morawica i Wola Morawicka, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766. Będzie stanowić alternatywne połączenie między drogą wojewódzką nr 766 a drogą krajową nr 73. Jej głównym celem będzie przejęcie ruchu pojazdów poruszających się pomiędzy odcinkiem DW 766 a DK 73 na południe od miejscowości Morawica i Wola Morawicka. Po zakończeniu budowy obwodnicy Morawicy wzdłuż DK 73, będzie ona również obsługiwać ruch pojazdów na trasie Kielce – Kije, zmniejszając natężenie ruchu w Morawicy i Woli Morawickiej. Obwodnica będzie dwujezdniową drogą jednopasmową, wyposażoną w dodatkowe jezdnie dla pieszych i rowerzystów, a także skrzyżowania z innymi drogami publicznymi.

uroczystosc-podpisania-dokumentu
mapa-obwodnicy
przebieg-dw766-map