Przebudowa drogi gminnej nr 400111 Aleksandrów - Budki

Województwo : Mazowieckie
Zamawiający: Gmina Chlewiska
Wartość umowy: 5 050 000,00 zł. brutto

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu oraz przebudowa drogi gminnej nr 400111 klasy D w Aleksandrów – Budki.

Zakres robót :

  • Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 2+664,58, z wyłączeniem tarcz skrzyżowań z drogami wyższego rzędu tj. na początku opracowania z drogą powiatową nr 4003 W Szydłowiec – Aleksandrów – Antoniów – gr. woj. /Niekłań/ i w części południowej z drogą powiatową nr 4007 W Hucisko – Budki II. Droga po przebudowie będzie posiadać jezdnię o szerokości 5,50m w zakresie terenu niezabudowanego (od km 0+005,00 do km 1+212,69), 5,00m w zakresie terenu zabudowanego (od km 1+212,69 do km 2+637,00 ) i posiadać nawierzchnię z betonu asfaltoweg, pobocze dwustronne o szerokości 0,75 m w zakresie terenu niezabudowanego i jednostronne o szerokości 0,75m, w zakresie terenu zabudowanego,
  • Przebudowa istniejącego pobocza gruntowego w zakresie od km 1+212,69 do km 2+637,00 na drogę dla pieszych o szerokości całkowitej liczonej z opornikami 1,83m, z miejscowymi zawężeniami do 1,00m spowodowane występowania trudnych warunków terenowych,
  • Budowa kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia odcinka drogi gminnej w postaci kolektora wraz z przykanalikami oraz studniami zlokalizowanego.
  • Zabudowa 14 szt. studzienek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz podłączeniem przykanalikiem do istniejącego systemu odwadniającego jezdnię,
  • Wyprofilowanie oraz miejscowe umocnienie ( w zakresie terenu zabudowanego) istniejących rowów – przebudowa rowów w ramach pozwolenia wodnoprawnego,
  • Zabudowa odwodnienia w postaci korytek trójkątnych zlokalizowanych w krawędzi jezdni – zgodnie z PZT.

Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, wybudowanie drogi gminnej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

budki-aleksandrow-mapa
content-budki-aleksandrow